دستور العمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، پيمانكاران كشاورزي، منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط (اشخاص حقوقي عضو سازمان)

1- اشخاص حقوق: شخص حقوقي عبارت است از شركت يا موسسه كه براي انجام خدمات پيمانكاري طبق قوانين و مقررات جاري كشور بصورت شركت يا موسسه به ثبت رسيده است .

2- رتبه : عددي است كه ميزان توان فني ،اجرايي و مديريتي اشخاص حقوقي عضو سازمان را نشان مي دهد .

3- پيمانكار حقوقي: پيمانكاري است كه پس از ثبت در اداره ثبت شركتها ومالكيتهاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و مالكيت با داشتن شرايت لازم گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري دريافت مي كند .

ماده 3- شرايط عمومي تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات )
– شركت يا موسسه در سازمان ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد .
– شركت يا موسسه واجد شرايط و امتيازات لازم براي تشخيص صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط اين دستورالعمل باشد .
– نداشتن محدوديت يا ممنوعيت از انجام كارهاي پيماني
– عضويت در سازمان استان
– هيچكدام از شركاء يا مديران شركت يا موسسه داراي سهام يا عضويت در هيئت مديره شركتها و مهندسين مشاور عضو سازمان استان نباشد .

ماده 12- شاخص رتبه بندي اشخاص حقوقي(شركتها و موسسات)
1- رتبه يك – به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 7100 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
2- رتبه دو– به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 6100 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
3- رتبه سه – به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 4700 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
4- رتبه چهار- – به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 3400 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.

5- رتبه پنج- به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 2400 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
6- رتبه شش- به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 1300 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
7- رتبه هفت- به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 600 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.
8- رتبه هشت– به اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد كه موفق به كسب حداقل 400 امتياز از عوامل موضوع ماده 15 اين دستورالعمل گردد.

ماده 13 – ضوابط و نحوه محاسبه امتياز براي تعيين رتبه اشخاص حقوقي (شركتها يا موسسات )به شرح زبر مي باشد :
1- سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاي هيأت مديره موظف بر اساس جدول شماره 1
2- امتياز ميزان كارهاي انجام شده شركت يا موسسه(از سال 1376به بعد ) براسا
س جدول شماره 2 محاسبه ميگردد
3- امتياز سابقه كار پرسنل شاغل تمام وقت شركت يا موسسه براساس جدول شماره 1 محاسبه مي گردد .
4- امتياز مربوط امكانات و تجهيزات و ماشين آلات شركت حداكثر 500 امتياز (به ازاء هر ده ميليون ريال ارزش حال حاضر امكانات ،تجهيزات و ماشين آلات يك امتياز )به تشخيص كميته تشخيص صلاحيت ورتبه بندي استان .
5- امتياز وضع مالي يا نقدينگي براساس مابه التفاوت مثبت (نقدينگي و اسناد دريافتني) و (بدهي اسناد پرداختني) به ازاء هر يك ميليون ريال يك امتياز محاسبه مي گردد. (حداكثر امتياز وضع مالي 500 امتياز به تشخيص كميته مي باشد.)
تبصره : شركتها مي توانند تا حداكثر 25 درصد از امتيازات حدنصاب رتبه مربوطه را از محل امتيازات بندهاي 4 و 5 اين ماده تامين كنند.

ماده 16 – اشخاص حقوقي (شركتها يا موسسات ) پيمانكاران موظفند هر نوع تغيير در عوامل و شرايط واحد خود را بلافاصله به سازمان استان اعلام نمايند. چنانچه به تبع تغييرات اعلام شده در رتبه و صلاحيت شركت با موسسه مربوطه تغييري ايجاد شود سازمان استان مراتب را به شركت يا موسسه خدمات پيمانكاري اعلام مي نمايد در حالتي كه واحد مزبوركار در دست اجرا داشته باشد موظف است ظرف مدت سه ماه وضعيت صلاحيت و رتبه خود را با صلاحيت و رتبه اي كه با توجه به عوامل قبلي كسب نموده است منطبق نمايد .

تبصره – اعضايي كه در تعيين صلاحيت و رتبه شركت يا موسسه اي موثر هستند در صورت ترك قطعي آن شركت يا موسسه به مدت شش ماه نمي توانند بعنوان عضو موثر در ارزيابي رتبه و صلاحيت شركت يا موسسه ديگري بكار گرفته شوند .

ماده 22- اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات ) پيمانكاران براي انجام خدمات به شرح زير رتبه بندي مي گردند .
1- امور زراعي
2- امور باغباني
3- امور جنگل
4- امور مرتع،آبخيزداري و بيابان زدايي
5- صنايع كشاورزي ،چوب و كاغذ و مكانيزاسيون
6- شيلات و آبزيان ،اجراي سايتهاي پرورش آبزيان
7- نگهداري و فرآوري ،درجه بندي وبسته بندي محصولات كشاورزي
8- بهسازي واصلاح اراضي
9- احداث وراهبري تأسيسات آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار
10- ايجاد پارك ،فضاي سبز ونگهداري آن
11- دامپروري
12- امور گياه پزشكي
13- خدمات آزمايشگاهي (خاكشناسي – گياه پزشكي )
14- آب وخاك و امور زير بنايي
15- محيط زيست طبيعي

تبصره 1- اشخاص حقوقي (شركتها وموسسات )پيمانكاران مي توانند با توجه به نيروي انساني متخصص شاغل تمام وقت در حداكثر 3 زمينه مرتبط رتبه بندي گردند .
تبصره 2- حداقل تعداد تخصصهاي لازم در هر زمينه 1 نفر كارشناس ذيفن مي باشد .

ماده 23- حداقل و حداكثر ريالي هر كار مناسب و تعداد كار براي هر رتبه اشخاص حقوقي توسط شوراي مركزي سالانه تعين خواهد شد.

ماده 24- كارها و عمليات اجرائي و خدماتي را كه مي توان به اشخاص حقوقي ارجاع نمود با استفاده از دو روش زير خواهد بود:
1- عمليات اجرائي
2- مديريت انجامك عمليات اجرائي

ماده 25- اشخاص حقوقي (شركتها وموسسات )كه در سه زمينه تعيين صلاحيت مي شوند براي هر زمينه از كار داراي مبالغ حداقل كار مناسب ،حداكثر كار مناسب و مبلغ ظرفيت آماده بكار و حداكثر تعداد مجاز كار جداگانه مربوط به 3 زمينه هستند .

ماده 26- اشخاص حقوقي پيمانكاران موظفند اطلاعات مربوط به كارهاي در دست اجرا، مقدار كار انجام شده و كار باقيمانده را طبق فرم تنظيمي كه به تصويب شوراي مركزي ميرسد سالانه به سازمان نظام مهندسي اعلام نمايند.

دستور العمل تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، پيمانكاران كشاورزي، منابع طبيعي و
رشته هاي مرتبط (اشخاص حقيقي عضو سازمان)

پيمانكار حقيقي: فردي است كه با داشتن شرايط لازم ، گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاري دريافت مي كند .
ماده 2- شرايط عمومي تشخيص صلاحيت شخص حقيقي (كارشناس )
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
2- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر (به تشخيص كميته تشخيص صلاحيت )
3- دارا بودن تحصيلات دانشگاهي (حداقل ليسانس ) دررشته كشاورزي ،منابع طبيعي ،محيط زيست يا رشته هاي مرتبط
4- عضويت در سازمان استان
5- نداشتن سابقه محروميت يا ممنوعيت از فعاليتهاي پيمانكاري
6- عدم اشتغال بكار در شركتها وموسسات مهندسين مشاور
7- درخواست متقاضي براي تشخيص صلاحيت ورتبه بندي پيمانكاران
8- عدم عضويت در هيئت مديره شركتها وموسسات مهندسين مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست م
تقاضي براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران

ماده 8- به هر شخص حقيقي (كارشناس )مي توان حداكثر 2 كار با رعايت شرط حداكثر كار مناسب و ظرفيت اجرايي تعيين و مشخص شده براي هر طبقه ارجاع نمود .
تبصره 1- هر شخص حقيقي (كارشناس ) حداكثر در دو گرايش از گرايشهاي موضوع ماه 22 اين دستور العمل متناسب با رشته تحصيلي دانشگاهي خود تشخيص صلاحيت ورتبه بندي ميگردد .
تبصره 2- هر شخص حقيقي (كارشناس )مجاز است در استاني كه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي شده است و يك استان ديگر فعاليت نمايد.

ماده 9- شاخص رتبه بندي شخص حقيقي (كارشناس)
1- كارشناس طبقه يك – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 1300امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .

2- كارشناس طبقه دو – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 1000امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .
3- كارشناس طبقه سه – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 750امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .
4- كارشناس طبقه چهار – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 500امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد .

5- كارشناس طبقه پنج – به كارشناسي اطلاق مي شود كه موفق به كسب حداقل 300امتياز از عوامل موضوع ماده 10اين دستور العمل گردد.

ماده 10- ضوابط ونحوه محاسبه امتياز براي تعيين رتبه اشخاص حقيقي (كارشناس)
1- امتياز سابقه كار يا تجربه به شرح جدول شماره 1 محاسبه مي گردد .
تبصره : امتياز مذكور براساس گواهي كار مفيد و مرتبط با قراردادهاي انجام كار محاسبه مي گردد .
2- طي دوره هاي آموزشي (باز آموزي و نوآموزي ) بمدت 200ساعت حداكثر 40 امتياز (هر 5 ساعت يك امتياز ) با ارائه گواهي از مراجع قابل قبول سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي به تشخيص كميته تشخيص صلاحيت ورتبه بندي
3- آزمون ادواري سازمان حداكثر 100امتياز هر آزمون 20امتياز
4- همتياز وضع مالي يا نقدينگي براساس مابه التفاوت مثبت نقدينگي واسناد دريافتي و بدهي و اسناد پرداختي به ازائ هر يك ميليون ريال يك امتياز محاسبه مي گردد .
تبصره 1- نقدينگي واسناد دريافتي شامل (موجودي نقدي – موجودي حسابهاي بانكي – سپرده ها – وثايق نزد بانكها ،كارفرمايان يا اشخاص – مطالبات بابت صورت وضعيت ها – مطالبات پيش پرداختها – اوراق بهادار – موجوديهاي جنسي در انبار وكالاهاي بين راه ها – اعتبارات اسنادي افتتاح شده توسط بانكها – دارائيهاي ثابت بجز ذخائر استهلاك داراييها ) ميباشد .
تبصره 2- بدهي و اسناد پرداختي شامل : بدهي به اشخاص و كارفرمايان و بانكها –بدهي بابت پيش پرداختها (دريافتها ) بدهي بابت بيمه وماليات وساير تعهدات – اسناد پرداختي مي باشد .
تبصره 3- مابه التفاوت موارد تبصره 1 وتبصره 2 در صورت مثبت بودن شامل امتياز موضوع اين بند مي گردد
تبصره 4- ارائه گزارش غير واقع در خصوص موارد اشاره شده در اين بند قابل پيگيري در هيئت بدوي انتظامي استان مي باشد .
5- امتياز مربوط به سوابق تجربي اجراي پروژه : حجم مبالغ كارهاي انجام شده از ابتداي سال 1376 به بعد بر اساس ضوابط مندرج در جدول شماره 2 مي باشد .
تبصره– امتياز اين بند بر اساس رشته مورد تقاضا توسط كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي استان محاسبه وتعيين مي گردد .
6- طي دوره آموزشي تخصصي براي اشخاص حقيقي (كارشناس )با سابقه كار كمتر از يك سال الزامي مي باشد
7- محاسبه ساير امتيازات بعد از كسب تجربه كاري بميزان 3 سال در طبقه قبلي براي طبقه بالاتر انجام مي پذيرد.

ماده 11- هر شخص حقيقي (كارشناس)براي تشخيص صلاحيت در طبقه اول بايد حداقل داراي 1 سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشد .
تبصره 1- شخص حقيقي (كارشناس )فاقد تجربه مذكور بايد در دوره آموزشي تخصصي شركت نمايد . گواهي دوره آموزشي مذكور بمنزله سابقه كار مفيد قابل ارائه مي باشد .

تبصره 2- گواهي قبولي در آزمون ادواري و دوره آموزش تخصصي توسط سازمان نظام مهندسي استان و با امضاء معاون آموزشي ،فني وپزوهشي سازمان استان صادر مي گردد .
تبصره 3– هر شخص حقيقي (كارشناس 9 در صورت عدم كسب امتياز قبولي در آزمون ادواري مي تواند در آزمون ادواري نوبت بعد شركت نمايد .
تبصره 4- آزمون ادواري سازمان طبق برنامه تنظيمي توسط معاونت آموزشي ،فني وپژوهشي سازمان برگزار ميگردد .
تبصره 5- امتياز قبولي آزمون ادواري 60 درصد امتيازات منظور شده هر آزمون مي باشد .

ماده 14- نحوه تقاضاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي اشخاص حقيقي (كارشناس)
متقاضي بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مربوطه {اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي (كارشناس )}حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد رعايت نمايد تكميل و به همراه مدارك زير به دبير جانه شوراي استان تسليم نمايد .
1- فتوكپي مدرك تحصيلي
2- گواهي سابقه كار
3- گواهي قبولي در آزمون ادواري
4- فيش بانكي مربوط به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال
5- دو قطعه عكس 4×3
6- عناوين كارهاي اجرايي (مشخصات كار- مشخصات كار فرما- محل اجراي كار – مدت اجراي كار )
7- اسناد مثبته د رخصوص وضع مالي يا نقدينگي
8- گواهي طي دوره آموزش (در صورت شركت در دوره آموزشي )
9- ليست تجهيزات و ماشين آلات
تبصره 1- در صورت نياز كميته تشخيص صلاحيت و رتبه بندي موظف به استعلام مدارك ارائه شده از مراجع ذيربط مي باشد .
تبصره 2- در صورتي كه متقاضي مدارك را بصورت خلاف واقع ارائه نمايد با اعلام كميته تشخيص صلاحيت ورتبه بندي استان موضوع جهت پيگيري قانوني توسط سازمان استان به هيات بدوي انتظامي استان ارجاع مي گردد.

ماده 17- اشخاص حقيقي (كارشناس ) و حقوقي (شركتها وموسسات ) خدمات پيمانكاران موظفند مفاد اين دستورالعمل و بخشنامه هايي كه در چهار چوب اين دستور العمل توسط سازمان مركزي صادر مي گردد رعايت نمايد .
تبصره – موارد تخلف از مفاد اين ماده و مواردي از طرف سازمان مركزي اعلام ميشود ،توسط سازمان استان براي رسيدگي به هيات بدوي انتظامي استان ارجاع مي گردد .
ماده 21– شخص حقيقي (كارشناس ) خدمات پيمانكاران با توجه به رشته تحصيلي در گرايشهاي موضوع ماده 22 اين دستورالعمل براي انجام مجموعه خدمات به شرح زير رتبه بندي مي گردد .
1- اجراي طرحها و پروژه ها 2- نقشه برداري و مميزي

با ما تماس بگيريد : ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰

نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۱ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۲:۵۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی