طرحهاي سرمايه گذاري، طي سالهاي اخير، سرمايه و ديگر منابع ملي را به طور روزافزوني به خود تخصيص داده اند. نياز به بهره برداري سريعتر از طرحها، به وجود آوردن امكان به كارگيري از دانش و تجربه اجرايي پيمانكاران و فن آوري هاي نوين، موجب شده است كه نياز به استفاده از روشهاي اجراي ديگري به غير از روش اجراي متعارف طرحها، احساس شود. در روش اجراي متعارف،مهندس مشاور، طراحي تفصيلي طرح يا پروژه را انجام داده و براساس آن، اسناد مناقصه براي طرح، تهيه شده و پيمانكاران تنها براي اجراي طرح، بر اساس طراحي تفصيلي ياد شده، مشخصات فني، و مقادير مشخص كار، در مناقصه شركت مي كنند.

روش طرح و ساخت، يكي از رو شهاي اجرايي ديگر يا غير متعارف است. روش طرح و ساخت، خود به زير روشهاي ديگري تقسيم مي شود. در روش هاي طرح و ساخت، مسئوليت طراحي و اجراي طرح در چارچوب خواسته هاي كارفرما و ضوابط مقرر، با يك پيمان،به پيمانكار واگذار مي شود.روش اجراي طرح و ساخت، در دورانهاي قديم نيز وجود داشته است. در برخي دورانها، اين روش تنها روش يا مهمترين روش در كه معماري با تجربه بوده، مسئوليت (Master Builder) دسترس براي اجراي طرحها بوده است. در قرون وسطي، سازنده اصلي طراحي و اجرا را به عهده داشته است. ساختمانهاي با شكوه و بزرگ، مثل كليساها، كاخها و مسجدها، در قديم به اين روش ساخته مي شدند.

با پيشرفت روشهاي محاسبه، طراحي و اجرا، و به كارگرفته شدن تاسيسات مختلف در ساختمانها، مهندسي به تدريج از معماري كه رويكردي زيباشناسانه و فلسفي داشت، جدا شد و معماري، مهندسي و ساخت، به صورت تخصص هاي جداگان هاي تكامل پيدا كردند و قوانين و مقررات در كشورها از جمله در كشور ما، جدا شدن طراحي و ساخت را الزامي كردند. طراح و سازنده هر يك، مسئوليت هاي جداگانه اي يافتند و به اين ترتيب، روش متعارف به عنوان روش اجراي اصلي پديدار شد.

از سالهاي دهه 70 ، در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، بخش خصوصي، براي برخي از طرحهاي خود، رو شهاي اجراي ديگري را كه هر يك مزايايي داشت، برگزيدند و با شناخته شدن مزاياي آن روشها، به تدريج قوانين ناظر بر كارهاي دولتي نيز، براي به كارگيري روشهاي غيرمتعارف، انعطاف يافته و كارفرمايان دولتي نيز اجازه يافتند كه روشهاي اجراي غير متعارف را در چارچوب محدوديت هايي به كار گيرند.با وجود آن كه هنوز بيشتر كارهاي دولتي و بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته، به روش متعارف انجام مي شود، اما به كارگيري روشهاي غير متعارف، به ويژه روش طرح و ساخت،گسترش يافته و اين روشها به تدريج سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند.

بايد توجه داشت كه به كارگيري روش اجراي طرح و ساخت، با در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف و مساعد بودن شرايط و رعايت صرفه و صلاح دولت، انجام شود. از ويژگي هاي عمده اين روش اجرا، نياز به كوتاه كردن زمان، و انتقال برخي ريسكها و مسئوليتها از دستگاه اجرايي به پيمانكار (كه ممكن است مستلزم هزينه بيشتري براي كارفرما گردد) ، و قطعيت دادن به تاريخ تكميل طرح و مبلغ پيمان است. به كارگيري اين روش، پيش نيازهايي دارد كه از جمله آنها، توانايي دستگاه اجرايي در تعريف دقيق و كامل پروژه (كم بودن ناشناخته هاي طبيعي يا قطعي بودن گستره يا اجزاي طرح)، قطعي بودن تامين اعتبارمورد نياز، اطمينان به وجود پيمانكاران توانمند وقابل اطمينان، و توانمندي مديريت دستگاه اجرايي، در اجراي اين نوع از روش اجراست.شماري از دستورالعمل هاي اين مجموعه، از نوع گروه سوم است. علت اين امر، تنوع طرحهاست و بنابراين، نم يتوان ضابط هاي عمومي براي آنها تعيين كرد. از اين رو، سعي شده است تا محدوديتي براي بهره گيري از متون كاملتر احتمالي، براي عوامل دست اندر كار، ايجاد نشود.

براي تكميل مجموعه ضوابط طرح و ساخت، به ويژه در رشته هاي مختلف، دستورالعمل هاي ديگري نيز مورد نياز است كه با گسترش به كارگيري اين روش اجرا در كشور و كسب تجربههاي اجرايي، نسبت به تهيه آنها اقدام خواهد شد .

در طرحهاي صنعتي، با تشخيص دستگاه اجرايي، از ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت، در پروژههاي صنعتي استفاده ميشود.اميد است، مديران و مجريان طرحها، كارشناسان عالي رتبه كشور، و هم چنين متخصصان فني و اجرايي در بخشهاي دولتي و غير دولتي، به ويژه پيمانكاران طرح و ساخت، پس از به كارگيري اين ضوابط، نظرهاي اصلاحي و تكميلي خود رابه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند، تا براي اصلاح يا تكميل اين ضوابط، در آينده به كار گرفته شود .

به استناد ماده ۱۵ آيين نامه اخذ رتبه شركتهاي طرح و ساخت يا EPC حداكثر تعدادكار مجاز در دست اجراي دارندگان گواهي صلاحيت به صورت هم زمان دو كار مي باشد و ظرفيت ريالي براي متقاضياني كه بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و يا پيمانكاران در پايه ۱ رتبه بندي شده اند حداقل ۱۰۰۰ و قابل افزايش تا ۵۰۰۰ ميليارد ريال و براي متقاضياني كه بر اساس آيين نامه هاي مذكور در پايه ۲ رتبه بندي شده اند حداقل ۵۰۰ و قابل افزايش تا ۲۵۰۰ ميليارد ريال مي باشد.در پروژه هايي كه پيمانكار طرح و ساخت به اندازه كافي وجود نداشته باشد با ارايه دلايل توجيهي از سوي دستگاه اجرايي و تاييد كارگروه تاييد صلاحيت ظرفيت حداكثر تعدادكارهمزمان قابل افزايش است.منظور از كار در دست اجرا، قراردادهاي منعقد شده اي است كه كارفرما به طرف قرارداد پيش پرداخت داده و يا گشايش اعتبار، فعال شده باشد.كارهاي داراي پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصد بعنوان كاردردست اجرا محسوب نمي شود.كارها يا اقلامي كه بصورت خدمات بازپرداختي توسط كارفرما درقرارداد منظور مي شود .قيمت آنها جزء مبلغ قرارداد محسوب نمي گردد.حداكثر ظرفيت شركتهايي كه با توجه به اجراي دو پروژه طرح و ساخت بدون معرفي شركت همكار موفق به اخذ صلاحيت مي شوند توسط كارگروه تأييد صلاحيت و با در نظر گرفتن كارهاي انجام شده تعيين مي گردد در هر حال نبايد از حداكثر ظرفيت تعيين شده تجاوز نمايد.
براي ارجاع كار پروژه هاي بيش از ۵۰۰۰ ميليارد ريال و پروژه مجتمع هاي پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي طرح موضوع در كارگروه تأييد صلاحيت الزامي است. در ضمن كارگروه تاييد صلاحيت شركتهاي EPC مي تواند در صورت لزوم پيشنهادات خود را براي اصلاحات بعدي جداول به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارايه نمايند تا در صورت تاييد نسبت به اعمال آن اقدام و به رشته هاي موجود اضافه گردد.

تقسيم بندي تخصصها و رشته هاي كاري پيمانكاران طرح و ساخت به شرح زير است :

الف) رشته EPC ساختمان ، شامل تخصصهاي :

ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني.
ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي .
معماري داخلي.
نوسازي و احياي بافت هاي فرسوده شهري.
مقاوم سازي و پدافند غيرعامل ساختمانهاي موجود .
ب) رشته EPC آب ، شامل تخصص هاي :

سدسازي و سازه هاي آبي .
شبكه هاي آبياري و زهكشي.
تاسيسات آب و فاضلاب.
حفاظت و مهندسي رودخانه.
تونل و ساز ههاي زيرزميني .
مقاوم سازي .
پ) رشته EPC راه و ترابري، شامل تخصصهاي :

راه سازي.
پل و تونل سازي .
حمل و نقل ريلي .
فرودگاه سازي.
بندرسازي.
مقاوم سازي .
ت) رشته EPC كشاورزي شامل تخصصهاي :

كشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري.
شيلات و آبزيان.
فضاي سبز.
آبياري تحت فشار .
ث) رشته EPC آثار تاريخي و فرهنگي شامل تخصصهاي:

پژوهشهاي فرهنگي و تاريخي .
مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي.
معرفي.
مقاوم سازي .
براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مشاوره جهت اخذ رتبه شركت ، با همكاران ما با شماره هاي 22883230-021 تماس بگيريد.ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۱ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۲:۲۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |
پس از ثبت شركت ممكن است به دلايلي كه در اين مقاله سعي بر توضيح آن داريم، مجبور به تغييرات شويم كه اين تغييرات بايد ثبت گردد.

دلايل تغييرات در شركت ممكن است براي نقل يا انتقال سهام شركت باشد كه البته در شركت هاي سهامي اين كار صورت مي پذيرد. ممكن است يك سهامدار از شركت خارج شود و سهام خود را به ديگر اعضاي شركت بدهد يا به شخص جديدي خارج از شركت واگذار كند و يا سهام خود را بين چندين سهامدار تقسيم كند از عواملي كه باعث ثبت تغييرات در شركت مي شود انحلال شركت است. هر شركتي بسته به نوع اش داراي مراحل و مداركي براي انحلال مي باشد.

پس از ثبت شركت ممكن است اعضاي شركت تغيير كنند يعني يا به تعداشان اضافه شود يا كم شود يا اعضاي جديدي وارد شوند.

در برخي مواقع بعد از ثبت شركت لازم مي شود موضوع شركت تغيير داده شود كه در بعضي موارد بايد براي اين تغيير مجوز هاي لازم را از قبل بگيريد.

ثبت تغيير آدرس شركت يكي از متداول ترين تغييرات شركت مي باشد. كافيست فرمهاي لازم كه مشاوران شما در پارسه ثبت در اختيارتان قرار مي دهند را پر كرد و به همراه مدارك زير به مشاورتان تحويل دهيد:

  • كپي آگهي تاسيس
  • كپي روزنامه رسمي
  • كپي مدارك شناسايي همه اعضا
  • كپي آخرين تغييرات شركت( اگر قبلا تغييرات داشته شركت)

يكي ديگر از فوامل تغييرات شركت افزايش سرمايه است كه به صورت افزايش تعداد سهام يا افزايش مبلغ اسمي سرمايه ثبت شده انجام مي شود. اغلب به خاطر احتياج به نقدينگي براي شروع فعاليت جديد يا توسعه فعاليت هاي قبلي اين امر صورت  مي پذيرد.

ثبت تغيير نام شركت هم جزو همين موارد تنظيم صورتجلسه مي باشد. براي ثبت تغييرات شركت خود كافيست با مشاوران تماس بگيريد.

 

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۹:۳۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دفاتر پلمپ
كليه شركتها و اشخاص حقيقي (حقيقي و حقوقي) براي نگهداري و اظهار هزينه ها و درآمدهاي روزانه –هفتگي وماهانه نيازمند به دفاتر رسمي براي وارد كردن حسابهاي خود به اين دفاتر هستند و دفاتر پلمپ به صورت دفتر پلمپ كل و دفتر پلمپ روزنامه كه در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگي مي باشد.
دفتر روزنامه چيست؟
دفتر روزنامه دفتري است كه در آن ريز هزينه ها و سود و زيان به صورت روزانه وارد خواهد شد.
همچنين دفتر روزنامه دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل يا كد گذاري حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود. (كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود)
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) :دفتري است كه حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ،شرح معاملات ،درآمد ،هزينه و دارايي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد.
دفتر كل چيست؟
دفتر كل دفتري است كه درآن ريز هزينه ها ي دفتر روزنامه به صورت هفتگي درآن وارد مي شود دفاتر روزنامه و كل به صورت ساليانه در سال جاري آن سال و سال بعد اخذ مي شوند كه در سال مالي هر شركت اين دفاتر تكميل مي شود.
دفاتر پلمپ (دفتر پلمپ) چيست؟
هر ساله اداره دارايي و ماليات براي بررسي وضعيت حسابها و اخذ ماليات به اين دفاتر (دفاتر پلمپ كل و روزنامه) استفاده مي كند.
اين دفاتر به اين دليل به دفاتر پلمپ معروف هستند زيرا كليه صفحات اين دفاتر در اداره ماليات و ثبت شركت ها پلمپ مي شوند كه اين نشان دهنده اهميت اين دفاتر مي باشند.
بر اساس ماده ۶ قانون تجارت (دفتر روزنامه؛كل،دفتر دارائي) اشخاص حقوقي و حقيقي موظف به دريافت دفاتر تجارتي مي باشند.
دفاتر قانوني مورد نياز سازمان امور مالياتي عبارتست از كليه دفاتر روزنامه و كل و دفترمشاغل (درآمد و هزينه ) كه قبل از هرگونه عمليات حسابداري در آنها ، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادي و دارائي ذيربط امضاء و پلمپ مي گردد.
مو͛ديان مالياتي مكلفند براي هر سال مالي،فقط از دفاتر امضاء،پلمپ و ثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند مگر اينكه در اثناء سال تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجازهستند دفاتر جديد امضاء ، پلمپ وثبت نمايند.
تبصره: دريافت دفاتر قانوني و دفاتر مالي و ثبت عمليات مالي در مورد اشخاص حقوقي جديد التا͛سيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
كليه امور مربوط به پلمپ دفاتر بصورت ويژه (vip) توسط ثبت پارسه انجام مي شود.

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۸:۴۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

محمد حسن بهادر با اشاره به اينكه از ابتداي راه اندازي سامانه جامع ثبت شركت ها در مازندران در سال 92 تا پايان مهرماه سالجاري تعداد 4هزار و501 شركت تجاري و مؤسسه غير تجاري در اين استان به ثبت رسيده است، گفت: از اين تعداد، يك هزار و555 شركت تجاري و موسسه غيرتجاري مربوط به 7 ماهه ابتداي سالجاري است.

وي با اشاره به اينكه شركت هاي ثبت شده در 7 ماهه ابتدايي سالجاري تعداد 408شركت با مسؤليت محدود، 597 شركت سهامي، 117 شركت تعاوني و 3شركت تضامني بودند، گفت: همچنين تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت شده در اين بازه زماني را 430مؤسسه عنوان كرد.

بهادر با اشاره به محاسن سامانه جامع ثبت شركت ها مانند تسريع در ثبت تأسيس و تغييرات، شفافيت، حذف اوراق فيزيكي و در مجموع جلوگيري از اتلاف هزينه و وقت مراجعين، تمامي اين فرايندها را حاصل برنامه ها و سياست هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جهت تسريع و تسهيل و نيز حفظ و حراست از حقوق مردم برشمرد.

مديركل ثبت اسناد و املاك استان با اشاره به ثبت الكترونيكي شركت و مؤسسات غيرتجاري در مازندران گفت: مكانيزه كردن ثبت شركت ها همچنين باعث رونق فضاي كسب و كار مي شود و يكي از ديگر اهداف الكترونيكي كردن فرآيند ثبت شركت ها، كاهش مراجعات حضوري و سرعت عمل و دقت در انجام اين فرايند است كه به نوبه خود تسهيل در امر سرمايه گذاري را سبب مي شود.

بهادر اظهار كرد: در صورتي كه مدارك لازم جهت ثبت شركت يا مؤسسه توسط متقاضيان بصورت كامل ارائه گردد، ثبت شركت و مؤسسه در اسرع وقت و كوتاهترين زمان ممكن انجام پذير است كه اين امر را در راستاي مكانيزه كردن انجام امور ثبتي و پاسخگويي الكترونيكي به مراجعين است.

وي گفت: تا كنون بيش از 63هزار شركت تا كنون در اداره ثبت شركت هاي استان مازندران به ثبت رسيده است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۳:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

براي تشريح استعلام و چگونگي شماره ثبت شركتها لازم است ابتدا به طور خلاصه معنا و مفهوم شماره ثبت شركت را بيان نماييم، منظور از شماره ثبت شركت شماره اي چند رقمي است كه يكي از پارامترها براي شناسايي هويت شركت مي باشد ، براي تفهيم بيشتر پارامترهاي شناسايي يك شركت مي توان آنها را با يك شخص حقيقي مقايسه نمود، شماره ثبت شركت همانند شماره شناسنامه شخص حقيقي مي باشد هم چنين ساير شناسه هاي يك شركت در ادامه با شخص حقيقي مقايسه مي گردد.

شناسه ملي شركت ثبت شده:

شناسه ملي يك شركت عددي 11 رقمي است كه ثابت و بدون تغيير است و از ابتداي ثبت تا زماني كه شركت وجود دارد، ثابت و بدون تغيير مي باشد، بايد گفت شناسه ملي مهم ترين مورد در شناسايي و استعلام وجود يا عدم وجود يك شركت مي باشد.

نام شركت :

نام كامل يك شركت همانند نام كوچك يك شخص حقيقي مي باشد.(در حال حاضر نام شركتها براي به ثبت رسيدن حداقل بايد متشكل از 3 سيلاب باشند )

نوع شركت ثبتي:

انواع شركتها را مي توان با نام فاميلي اشخاص حقيقي مقايسه نمود ،يك شركت مي تواند از نوع شركت با مسئوليت محدود، سهامي خاص ،تعاوني ،تضامني ،مختلط ،مختلط سهامي ،مختلط غيرسهامي و يا موسسه غيرتجاري باشد.

تاريخ تاسيس شركت:

تاريخ تاسيس يك شركت با تاريخ تولد يك شخص حقيقي مشابه و قابل مقايسه مي باشد.

تاريخ ثبت شركت:

تاريخ ثبت نيز همانند تاريخ صدور در شناسنامه اشخاص حقيقي مي باشد.

واحد ثبتي :

منظور از واحد ثبتي ،اداره ثبت شركتهايي است كه شركت در آن به ثبت رسيده است و همانند محل صدور شخص حقيقي مي باشد.
در بالا تعدادي از شناسه هاي لازم براي شناسايي و استعلام شركتها بيان گرديد ، براي اشخاص حقيقي شناسنامه ، كارت ملي و براي اشخاص حقوقي برگه اي كه از سامانه استعلام اشخاص حقوقي صادر مي گردد نشان دهنده مشخصات كلي اشخاص مي باشد.
در حال حاضر تنها ترين منبع قابل استناد براي همه اشخاص ، ارگانها ، سازمانهاي دولتي و خصوصي سامانه استعلام اشخاص حقوقي كشور مي باشد و تنها شركتهايي معتبر مي باشند كه نام آنها در اين سامانه موجود باشد ،در اين سامانه داشتن يكي از 3 مورد :1- نام شركت 2- شماره ثبت شركت 3- شناسه ملي شركت براي استعلام شركت مورد نياز و ضروري است ،با داشتن يكي از اين 3 مورد مي توان در صورت وجود داشتن آن شركت اطلاعات كلي كه در ابتدا توضيح داده شد را بدست آورد و به بيان بهتر مي توان شناسنامه شركت را مطالعه نمود.
براي گرفتن هرگونه استعلام از اداره ثبت شركتها فقط و فقط مي توان به سامانه اينترنتي اين اداره مراجعه نمود، زيرا از پاسخ به هرگونه مراجعه حضوري به اين اداره خودداري مي گردد، تمامي سوالات متداول در زمينه ثبت شركتها و موسسات در سايت اداره ثبت اسناد و املاك كل كشور به آدرس www.ssaa.ir تشريح گرديده هم چنين براي ثبت اينترنتي شركت و يا صورتجلسه تغييرات شركت خود مي بايست به سامانه ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مراجعه نماييد كه آدرس اين سامانه نيز http://irsherkat.ssaa.ir/ مي باشد،در اين سامانه علاوه بر ثبت شركتها و موسسات و ثبت صورتجلسات تغييرات مي توان به پيگيري درخواست هاي قبلي با وارد كردن كد پيگيري اقدام نمود،هم چنين گزينه انصراف از درخواست براي انصراف از صورتجلسات پذيرش نهايي شده نيز در اين سامانه وجود دارد .
در صورتي كه از يك شركت علاوه بر اطلاعاتي كه در ابتداي مقاله بيان شد اطلاعات بيشتري از جمله ميزان سرمايه شركت،نام اعضاي هيئت مديره و سهامداران و... را نياز داريد مي توانيد از سايت روزنامه رسمي كمك بگيريد،در اين سايت به آدرس www.rrkk.ir مي بايست به قسمت آگهي هاي قانوني كه در ستون سمت راست قرار دارد مراجعه كرد و نام شركت و يا شناسه ملي و يا شماره ثبت شركت را وارد نمود تا روزنامه هاي رسمي تاسيس و در صورت وجود تغييرات شركت قابل مشاهده گردد،با استفاده از اين روزنامه هاي رسمي شركت مي توان اطلاعات زيادي از شركت مورد نظر استعلام نمود.
براي استعلام شماره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري در هر جاي ايران مي توانيد با كارشناسان مشاور موسسه ثبت شركت پارسه تماس حاصل فرماييد تا در كمترين زمان ممكن اطلاعات مورد نياز شما از تمامي شركتها و موسسات ثبت شده در ايران را در اختيار شما قرار دهند.

 

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۲:۲۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اين مطلب كه راجع به ثبت شركت هاي تجاري است؛ ‌ابتدا به معرفي مختصري از شركت‌هاي تجاري هشت‌ گانه (سهامي عام‌، سهامي خاص، با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط غيرسهامي، مختلط سهامي، نسبي و تعاوني) پرداخته، سپس مدارك مورد نياز جهت ثبت هر شركت را نام برده و بعد از آن رويه‌ي عملي مراحل ثبت شركت را به طوركلي توضيح خواهيم داد.
1- تعريف شركت سهامي عام‌
شركت سهامي‌عام، شركتي است بازرگاني (‌ولو اينكه موضوع عمليات آن، امور بازرگاني نباشد) كه سرمايه‌‌ي آن به سهام، تقسيم‌شده كه بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود. در شركت سهامي‌عام، تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. در اين شركت، عبارت «شركت سهامي عام» بايد قبل از نام شركت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليه‌ي اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي عام:

الف ) ‌مدارك لازم جهت كسب اجازه‌ي پذيره‌نويسي شركت سهامي‌عام در حال تأسيس، از مرجع ثبت شركت‌ها:
1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ي شركت سهامي‌عام
2) دونسخه طرح اساسنامه‌ي شركت سهامي‌عام
3) دو نسخه طرح اعلاميه‌ي پذيره‌نويسي
4) گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل 35%‌ سرمايه، تعهد توسط مؤسسين
5) فتوكپي شناسنامه‌ي مؤسسين

ب ) مدارك لازم جهت تأسيس شركت:
1) دو نسخه اظهارنامه
2) دو نسخه اساسنامه
3) دو نسخه صورت جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين
4) دو نسخه صورت جلسه‌ي هيأت مديره (‌تعداد مديران، حداقل پنج نفر مي باشد.)
5) آگهي دعوت مجمع مؤسسين در روزنامه‌ي تعيين شده
6) فتوكپي شناسنامه‌ي مديران (‌در مورد اشخاص حقوقي، ارائه‌ي برگ نمايندگي، الزامي است)
7) گواهي بانك مبني بر واريز 35% سرمايه‌ي شركت
8) ارائه‌ي مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

2- تعريف شركت سهامي خاص
شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني (ولو اينكه موضوع عمليات آن،‌ امور بازرگاني نباشد) كه تمام سرمايه‌ي آن منحصراً توسط مؤسسين،تأمين‌گرديده و سرمايه‌ي آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و عنوان «‌شركت سهامي خاص»‌ بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت، به طور روشن و خوانا قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص:
1) دو برگ اظهارنامه‌ي تكميل شده‌ي شركت سهامي خاص و امضا ذيل اظهارنامه توسط كليه‌ي سهام داران
2) دو جلد اساسنامه‌ي شركت سهامي خاص و امضا ذيل تمام صفحات آن توسط كليه‌ي سهام‌داران
3) دو نسخه صورت جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين كه به امضاي سهام‌داران و بازرسين رسيده باشد
4) دو نسخه صورت جلسه‌ي هيأت مديره كه به امضاي مديران منتخب مجمع، رسيده باشد
5) فتوكپي شناسنامه‌ي كليه‌ي سهام‌داران و بازرسين ( برابر اصل در دادگستري‌)
6) ارائه‌ي گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه‌ي شركت از بانكي كه حساب شركت در حالِ تأسيس در آنجا باز شده است تذكر: درصورتي كه مقداري از سرمايه‌ي شركت، آورده‌ي غيرنقدي باشد ( اموال منقول و غيرمنقول ) ارائه‌ي تقويم نامه‌ي كارشناس رسمي دادگستري، الزامي است و در صورتي كه اموال غيرمنقول، جزء سرمايه‌ي شركت قرار داده شود؛ ارائه‌ي اصل سند مالكيت، ضروري است
7) ارائه‌ي مجوز در صورت نياز، بنا به اعلام كارشناس اداره‌ي ثبت شركت‌ها.

مراحل ثبت شركت

3- تعريف شركت با مسئوليت محدود
شركت با مسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد؛ فقط به ميزان سرمايه‌ي خود مسئول قروض و تعهدات شركت است.در نام شركت بايد عبارت ‹‹‌با مسئوليت محدود›› ‌قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت با مسئوليت محدود:
1) دوبرگ تقاضانامه‌ي ثبت شركت‌ها با مسئوليت محدود
2) دوبرگ شركت نامه
3) دو نسخه از اساسنامه
4) دو نسخه صورت‌جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين و هيأت مديره
5) فتوكپي شناسنامه‌ي شركا و مديران و ارائه‌ي مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز.

4- تعريف شركت تضامني
شركت تضامني،شركتي است كه تحت نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود.اگر دارايي شركت براي تأديه‌ي تمام قروض كافي نباشد؛ هر يك ازشركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود. در نام شركت تضامني بايد عبارت «شركت تضامني» ‌و لااقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت تضامني:
1) دو برگ تقاضانامه
2) دو برگ شركت‌نامه
3) دو نسخه اساسنامه
4) فتوكپي شناسنامه‌ي شركا
5) مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز .

5- تعريف شركت مختلط غيرسهامي
شركت مختلط غيرسهامي، شركتي است كه براي امور تجاري تحت نام مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل مي‌شود. شريك ضامن، مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود، كسي است كه مسئوليت او فقط به ميزان سرمايه‌اي است كه درشركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن، قيد شود.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت مختلط غيرسهامي :
1) يك نسخه‌ي مصدق از شركت نامه
2) يك نسخه‌ي مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3) اسامي شركت يا شركاي ضامن كه سمت مديريت دارند.

مراحل ثبت شركت

6- تعريف شركت مختلط سهامي
شركت مختلط سهامي، شركتي است كه تحت نام مخصوص بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.شركاي سهامي كساني هستند كه سرمايه‌ي آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه‌ي او به صورت سهام درنيامده و مسئول كليه‌ي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيداشود .در صورت تعدد شريك ضامن، مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر، تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. در نام شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود.

مدارك شركت مختلط سهامي براي ثبت:
1) يك نسخه‌ي مصدق از شركت نامه
2) يك نسخه‌ي مصدق از اساسنامه
3) اسامي مدير يا مديران شركت
4) نوشته‌اي با امضاي مدير شركت، حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
5) سوابق مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40 ،41 و 44
6) نوشته‌اي با امضاي مدير شركت، حاكي از پرداخت تمام سرمايه‌ي نقدي شركاي ضامن و تسليم تمام سرمايه‌ي غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي غيرنقدي

7- تعريف شركت نسبي
شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجاري، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود و مسئوليت هريك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. در اسم شركت نسبي عبارت «شركت نسبي» و لااقل اسم يكي از شركا بايد ذكر شود؛ در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد؛ بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل «و شركا» و «‌و برادران» ضروري است.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت نسبي :
1) يك نسخه‌ي مصدق از شركت نامه
2) يك نسخه‌ي مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

8- تعريف شركت تعاوني
به موجب ماده‌ي17 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، «شركت تعاوني، شركتي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه‌ي آن به وسيله‌ي اعضا در اختيار شركت تعاوني قرارگيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه‌ي شركت‌هاي تعاوني نمايند؛ بدون آن كه عضو باشند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني، شريك مي شوند؛ ظرف مدتي كه با موافقت طرفين درضمن عقد شركت، تعيين خواهد شد؛ سهم سرمايه‌گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ي 26 همان قانون: «تعاوني‌هاي توليدي، شامل تعاوني‌هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دام داري، ‌دام پروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايند» و به موجب ماده‌ي 27: «‌تعاوني‌هاي توزيع، عبارتند از تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مي‌نمايند». تبصره‌ي ماده‌ي 28: ‌«‌تعاوني‌هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارك شركت‌هاي تعاوني براي ثبت: (هر كدام در 4 نسخه)
1) صورت جلسه‌ي تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي عادي و اسامي اعضا و هيأت مديره‌ي منتخب و بازرسان و مديرعامل شركت
2) اساسنامه‌ي مصوب مجمع عمومي
3) درخواست كتبي ثبت
4) طرح پيشنهادي و ارائه‌ي مجوز وزارت تعاون
5) رسيد پرداخت مقدار لازم التأديه‌ي سرمايه
6) مدارك دعوت تشكيل اولين جلسه‌ي مجمع عمومي عادي (موضوع بند 2 ماده‌ي 32)
7) موافقت‌نامه‌ي تشكيل شركت يا اتحاديه ( تبصره‌ي ماده‌ي 51)
8) مجوز ثبت شركت يا اتحاديه ( بند 28 ماده‌ي 66 و بند 4 ماده‌ي 51)

- اولين هيأت مديره‌ي منتخب شركت تعاوني، مكلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.
- لازم به تذكر است كه به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايه‌ي تأمين يا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ي تأسيس شركت، نبايد كمتر از 51 درصد كل سرمايه‌ي شركت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‌گردد كه حداقل يك سوم سرمايه‌ي آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد؛ تقديم و تسليم شده باشد. اعضاي تعاوني نيز مكلفند مبلغ پرداخت نشده‌ي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند. (ماده‌ي 21)

رويه‌ي عملي مراحل ثبت
در اداره‌ي ثبت شركت‌ها، فرم نمونه‌ي اسناد فوق‌الذكر، موجود است. مي‌توان اين فرم‌هاي نمونه را از اداره‌ي مذكور تهيه و تكميل‌كرده و ذيل تمام اوراق بايد توسط همه‌ي شركا (مؤسسين) امضا شود. سپس هزينه‌اي بابت تعيين نام شركت به بانك واريز كرده و چند نام،‌ كه واژه‌ي بيگانه نبوده، فاقد سابقه‌ي ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامي باشد؛ انتخاب كرده و به «واحد تعيين نام» ‌اداره‌ي مذكور، معرفي و موافقت آن واحد را درباره‌ي نام تعيين شده اخذ كرده،سپس همه‌ي مدارك به «‌قسمت پذيرش مدارك»‌ اداره‌ي مزبور، تحويل و رسيد دريافت مي‌شود و موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين مي‌شود.

لازم به تذكر است كه امر تعيين نام، فقط در تهران انجام مي‌شود و شركت‌هايي كه در ساير شهرها ثبت مي‌شوند؛ نيز جهت تعيين نام به تهران معرفي مي‌شوند. در صورت كامل بودن مدارك تقديمي، كارشناس اداره‌ي ثبت شركت‌ها اقدام به تهيه‌ي پيش‌نويس آگهي ثبت نموده و به متقاضيان ثبت يا يكي از شركا يا وكيل رسمي شركت تحويل مي‌شود.

جهت تعيين حق‌الدرج آگهي بايد به «نمايندگي روابط عمومي» ‌مراجعه كرد. لازم به ذكر است درصورتي‌كه كارشناس اداره، موضوع شركت را نيازمند كسب مجوز از مرجع خاصي بداند از مرجع مزبور، استعلام مي‌نمايد. سپس متقاضي بايد مبلغي كه بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهي، معين مي شود؛ ‌به بانك و حساب تعيين‌شده، واريز كند و پس از آن فيش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهي را به «‌واحد حسابداري» ‌اداره، تحويل و واحد مذكور، اين امر را در ذيل برگه‌ي تقاضانامه، درج مي‌كند و بعد مدارك به «واحد ثبت تأسيس و تغييرات» اداره‌ي ثبت شركت‌ها تحويل و شركت، ثبت‌مي‌شود و امضايي دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شركا يا وكيل رسمي شركت، اخذ مي‌گردد. سپس دو نسخه آگهي به امضاي رئيس اداره رسيده و يك نسخه از تمامي مدارك در پرونده‌ي شركت، ضبط و نسخه‌ي دوم جهت نگهداري در شركت به متقاضي داده مي‌شود و اين سند «سند ثبت شركت» ‌است.

در نهايت، متقاضي، بايد يك نسخه از آگهي را به «واحد روابط عمومي» ‌مستقر در اداره‌ي كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و نسخه‌ي ديگر را به دفتر يك روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، تسليم كند. با توجه به ماده‌ي 6 نظامنامه‌ي قانون تجارت وزارت عدليه و ماده‌ي 197 قانون تجارت در ظرف مدت يك ماه از تاريخ ثبت شركت، بايد خلاصه‌ي شركت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ي ثبت در روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت به خرج خود شركت، منتشر شود.

تذكر1: اظهارنامه‌ي ثبت شركت از اوراق بهادار بوده كه بايد از اداره‌ي ثبت شركت‌ها تهيه شود. براي دريافت اظهارنامه‌ي مزبور بايد تقاضانامه‌اي داير بر قصد تأسيس شركت، تنظيم شود.

تذكر2: مرجع ثبت شركت‌ها در تهران «اداره‌ي ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي»‌ كه از دواير اداره‌ي ثبت اسناد و املاك است؛ مي‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ي ثبت اسناد و املاك» مركز اصلي شركت و نقاطي كه اداره يا دايره‌ي ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ي اسناد رسمي و اگر مرجع مذكور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخير بايد تا سه ماه پس از تأسيس اداره يا شعبه‌ي اسناد در محل مذكور، شركت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ي 2 نظامنامه‌ي قانون تجارت وزارت عدليه)

تذكر3: شركت‌نامه‌ي مذكور بايد به صورت رسمي باشد. شركت‌نامه نيز حاوي اطلاعات مذكور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ي 5 قانون طرح اصلاحي آيين‌نامه‌ي ثبت شركت‌ها مصوب شهريور ماه 1340، اداره‌ي ثبت شركت‌ها در تهران و دواير ثبت شركت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شركت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌هاي اسناد رسمي هستند و از اين¬رو براي تنظيم شركت‌نامه‌ي رسمي، نياز به مراجعه به دفترخانه‌ي اسناد رسمي نيست.

تذكر4: در صورت‌جلسه‌ي مذكور، نكات ذيل درج مي‌گردد: ‌زمان تشكيل جلسه، ‌تصريح به اينكه اساسنامه، اظهارنامه و شركت‌نامه به تصويب و امضاي كليه‌ي شركاي شركت رسيده است؛ تعيين و تصريح اعضاي هيأت مديره و مدت مديريت آنها، تعيينِ دارندگانِ حق امضاي اسناد تعهدآور شركت، تصريح به اينكه اعضاي مدير با امضاي صورت‌جلسه‌ي مذكور، ‌قبول سِمت مي‌نمايند؛ تصريح به مبلغ سرمايه‌ي شركت و پرداخت آن از طرف كليه‌ي شركا و تحويل آن توسط مديرعامل و اقرار مديرعامل به وصول سرمايه‌ي شركت، تعيين شخصي براي انجام كارهاي لازم براي ثبت شركت.

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۴:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

براي تشريح استعلام و چگونگي شماره ثبت شركتها لازم است ابتدا به طور خلاصه معنا و مفهوم شماره ثبت شركت را بيان نماييم، منظور از شماره ثبت شركت شماره اي چند رقمي است كه يكي از پارامترها براي شناسايي هويت شركت مي باشد ، براي تفهيم بيشتر پارامترهاي شناسايي يك شركت مي توان آنها را با يك شخص حقيقي مقايسه نمود، شماره ثبت شركت همانند شماره شناسنامه شخص حقيقي مي باشد هم چنين ساير شناسه هاي يك شركت در ادامه با شخص حقيقي مقايسه مي گردد.

شناسه ملي شركت ثبت شده:

شناسه ملي يك شركت عددي 11 رقمي است كه ثابت و بدون تغيير است و از ابتداي ثبت تا زماني كه شركت وجود دارد، ثابت و بدون تغيير مي باشد، بايد گفت شناسه ملي مهم ترين مورد در شناسايي و استعلام وجود يا عدم وجود يك شركت مي باشد.

نام شركت :

نام كامل يك شركت همانند نام كوچك يك شخص حقيقي مي باشد.(در حال حاضر نام شركتها براي به ثبت رسيدن حداقل بايد متشكل از 3 سيلاب باشند )

نوع شركت ثبتي:

انواع شركتها را مي توان با نام فاميلي اشخاص حقيقي مقايسه نمود ،يك شركت مي تواند از نوع شركت با مسئوليت محدود، سهامي خاص ،تعاوني ،تضامني ،مختلط ،مختلط سهامي ،مختلط غيرسهامي و يا موسسه غيرتجاري باشد.

تاريخ تاسيس شركت:

تاريخ تاسيس يك شركت با تاريخ تولد يك شخص حقيقي مشابه و قابل مقايسه مي باشد.

تاريخ ثبت شركت:

تاريخ ثبت نيز همانند تاريخ صدور در شناسنامه اشخاص حقيقي مي باشد.

واحد ثبتي :

منظور از واحد ثبتي ،اداره ثبت شركتهايي است كه شركت در آن به ثبت رسيده است و همانند محل صدور شخص حقيقي مي باشد.
در بالا تعدادي از شناسه هاي لازم براي شناسايي و استعلام شركتها بيان گرديد ، براي اشخاص حقيقي شناسنامه ، كارت ملي و براي اشخاص حقوقي برگه اي كه از سامانه استعلام اشخاص حقوقي صادر مي گردد نشان دهنده مشخصات كلي اشخاص مي باشد.
در حال حاضر تنها ترين منبع قابل استناد براي همه اشخاص ، ارگانها ، سازمانهاي دولتي و خصوصي سامانه استعلام اشخاص حقوقي كشور مي باشد و تنها شركتهايي معتبر مي باشند كه نام آنها در اين سامانه موجود باشد ،در اين سامانه داشتن يكي از 3 مورد :1- نام شركت 2- شماره ثبت شركت 3- شناسه ملي شركت براي استعلام شركت مورد نياز و ضروري است ،با داشتن يكي از اين 3 مورد مي توان در صورت وجود داشتن آن شركت اطلاعات كلي كه در ابتدا توضيح داده شد را بدست آورد و به بيان بهتر مي توان شناسنامه شركت را مطالعه نمود.
براي گرفتن هرگونه استعلام از اداره ثبت شركتها فقط و فقط مي توان به سامانه اينترنتي اين اداره مراجعه نمود، زيرا از پاسخ به هرگونه مراجعه حضوري به اين اداره خودداري مي گردد، تمامي سوالات متداول در زمينه ثبت شركتها و موسسات در سايت اداره ثبت اسناد و املاك كل كشور به آدرس www.ssaa.ir تشريح گرديده هم چنين براي ثبت اينترنتي شركت و يا صورتجلسه تغييرات شركت خود مي بايست به سامانه ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مراجعه نماييد كه آدرس اين سامانه نيز http://irsherkat.ssaa.ir/ مي باشد،در اين سامانه علاوه بر ثبت شركتها و موسسات و ثبت صورتجلسات تغييرات مي توان به پيگيري درخواست هاي قبلي با وارد كردن كد پيگيري اقدام نمود،هم چنين گزينه انصراف از درخواست براي انصراف از صورتجلسات پذيرش نهايي شده نيز در اين سامانه وجود دارد .
در صورتي كه از يك شركت علاوه بر اطلاعاتي كه در ابتداي مقاله بيان شد اطلاعات بيشتري از جمله ميزان سرمايه شركت،نام اعضاي هيئت مديره و سهامداران و... را نياز داريد مي توانيد از سايت روزنامه رسمي كمك بگيريد،در اين سايت به آدرس www.rrkk.ir مي بايست به قسمت آگهي هاي قانوني كه در ستون سمت راست قرار دارد مراجعه كرد و نام شركت و يا شناسه ملي و يا شماره ثبت شركت را وارد نمود تا روزنامه هاي رسمي تاسيس و در صورت وجود تغييرات شركت قابل مشاهده گردد،با استفاده از اين روزنامه هاي رسمي شركت مي توان اطلاعات زيادي از شركت مورد نظر استعلام نمود.
براي استعلام شماره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري در هر جاي ايران مي توانيد با كارشناسان مشاور موسسه ثبت شركت پارسه تماس حاصل فرماييد تا در كمترين زمان ممكن اطلاعات مورد نياز شما از تمامي شركتها و موسسات ثبت شده در ايران را در اختيار شما قرار دهند.

 

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دفتر مركزي : تهران- ضلع شمال غربي پل سيدخندان - ساختمان ۱۰۰۰ - بلوك ۲ - واحد ۱ و ۶

تلفن: 22883230

شعبه ونك :تهران- ميدان ونك - ابتداي گاندي جنوبي - ساختمان ۱۴۲ گاندي - طبقه اول – واحد 14

تلفن:9-88205497

info@sabt123.com

www.sabt123.com

كانال تلگرام ثبت شركت پارسه:

https://telegram.me/sabt123

لينكدين ثبت شركت پارسه:

https://www.linkedin.com/in/sabt123

تويتير ثبت شركت پارسه:

https://twitter.com/sabt123co

ايستاگرام ثبت شركت پارسه:

www.instagram.com/sabt123


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۳:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

هر سازماني اعم از موسسه و شركت زماني كه به ثبت مي رسند، اگر قوانين مالياتي شامل حال آن ها باشد بايد جهت اخذ پلمپ دفاتر خود اقدام كنند تا از اين طريق بتواند تمام امور مالي خود را به سازمان امور مالياتي تحويل دهد.در اين دفاتر كه به دفاتر قانوني هم معروف هستند و جز دفاتر رسمي، پس بايد تمام عمليات مالي يك شركت در حيطه فعاليت خود به صورت كاملا خوانا و بدون هيچ گونه اشتباه اعم از خط خوردگي،لاك گيري بايد وارد شود. به دليل وجود نداشتن نظارت دولتي هنگام نوشتن اين دفاتر براي پيشبرد درست اين امر و دست نبردن در دفاتر يا زياد و كم كردن صفحات ابتداي هر سال مالي شركت ها اقدام به گرفتن يك دفتر نو كرده و به مراكز پلمپ دفاتر مراجه مي كنند تااين دفاتر مهر و امضا و تمامي صفحات توسط دولت پلمپ شده تا از اين طريق از سوء استفاده جلوگيري شده و سازمان ها هم در پايان هر سال مالي كه بايد اظهار نامه ي مالي خود را تحويل دهند اين دفاتر را هم براي استناد به دارايي تحويل مي دهند.
پلمپ دفاتر به دليل اينكه جزو قوانين است امري الزامي مي باشد و در صورت اجرا نكردن آن جريمه ي مالي شامل حال آن سازمان مي شود.حتي شركت هايي كه فعاليت ندارند بايد دفاتر مالي خود را تهيه كرده و براي اثبات عدم فعاليت خو به اداره مالياتي دفاتر را به صورت خالي ارائه دهد.لازم به ذكر است كه سازمان ها اواخر هر سال بايد اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانوني كنند. در دفاتر اگر براي فرار از ماليات مدارك تقلبي ترتيب دهند و يا به ر روشي از دادن اظهارات مالياتي خود داري كنند به مدت 3 سال متوالي حبس از 3 ماه تا2 ماه ومحروميت از كليه معافيت ها وبخشودگي هاي قانوني دراين مدت است و همچنين جريمه مالياتي هم دارد. كليه اين دفاتر بايد به مدت 10 سال پس از اتمام سال مالي نگهداري شوند.
حال به توضيحاتي درباره ي اين موارد مي پردازيم :
دفتر پلمپ روزنامه ، دفتر كل ، دفتر دارايي

دفتر پلمپ روزنامه :

در اين دفتر كل كارهاي روز بايد وارد شود مانند واردات و صادرات ، تمام درآمد ها و هزينه ها.

دفتر كل :

در صفحات مشخص شده ي اين دفتر بايد اطلاعات ريز دفتر روزنامه وارد شود

دفتر دارايي :

اين دفتر شامل اطلاعات تمام دارايي ها و تمامي صادرات و وردات به صورت دقيق طي يك سال مي باشد كه در آخر بايد در دفتر كل به ثبت و امضا برسد و تحويل اين دفتر هم به صورت سالينه است.براي كنترل تمامي اين موارد سازمان امور مالياتي دو يا سه نفر را طبق قوانين براي بازرسي به دفاتر فرستاده مي شوند و براي رسيدگي مي توانند تمام مدارك لازم را به اداره ي امور مالياتي برده و در قبال دريفت مدارك به سازمان مورد نظر رسيد ارائه دهند.

اقدام به گرفتن دفتر پلمپ دفاتر :

براي تهيه اين دفاتر پلمپ بايد اول برگه ي اظهارنامه ي پلمپ دفاترتجاري را كه در قسمت فروش اوراق بهادر است همراه با ذكراينكه تعداد دفاتر مورد نياز چند جلد است تهيه كنند و همچنين در آن شماره ي ثبت ، مشخصات مدير عامل و آدرس مربوطه هم بايد درج شود و در آخر اين برگه حتما بايد شامل مهر و امضاي مدير عامل سازمان(شركت يا موسسه)باشد.

مدارك مورد نياز پلمپ دفاتر :

كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل
كپي روزنامه تاسيس يا آخرين تغييرات شركت كه در روزنامه ثبت شده است.
مهر شركت

در آخر كه دفاتر تهيه و تنظيم و اظهارنامه پلمپ دفاترتجارتي تكميل شد، به قسمت پلمپ دفاتر تجارتي اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري بايد مراجعه كنند.كه پس از پايان اين مراحل دفاتر را كه حتما بايد داراي نمره ي ترتيبي و قيطان كشيده باشند را به كارمند مربوطه تحويل مي دهند.
لازم به ذكر است كه از اواخر دي ماه 1394 به بعد طبق بخش نامه داده شده از اداره ثبت شركتها در تهران بايد از طريق سامانه ثبت شركتها اقدام نمود و ساير مراحل را انجام داد.
ثبت شركت پارسه براي پيشنهاد نام شركت داراي بانك نام مي باشد كه در آن از نام هايي استفاده شده كه داراي معاني زيبا هستند و از لحاظ ثبتي اين اسامي از قبل استعلام گرفته شده مي باشند ،بدين معني كه از اين كلمات در نام شركتهاي ثبت شده به ندرت استفاده شده اند و به همين دليل احتمال ثبت آنها بسيار بالا مي باشد .
براي استفاده از بانك نام پارسه هم اكنون تماس بگيريد .

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۲:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران واقع در ميرداماد تقاطع اتوبان مدرس مي باشد كه وكلا و كارشناسان ثبت پارسه واقع در منطقه غرب تهران نسبت به ثبت شركت در اين منطقه و ساير نقاط تهران اقدام مي نمايند ،اما منظور از ثبت شركت حوالي غرب تهران چيست ؟
همانطور كه گفته شد ثبت شركتها در شهر تهران در يك مركز انجام مي پذيرد اما منطقه ثبتي يك شركت باعث مي شود كه حوزه مالياتي شركت مشخص گردد ،در منطقه غرب تهران حوزه مالياتي غرب در شهرك غرب انتهاي بلوار درختي واقع گرديده است و پس از ثبت شركت كليه امور مالياتي و ديگر موارد مربوط به ماليات شركتهاي غرب تهران در اين مركز بررسي مي گردد.
به طور قانوني 2 ماه پس از ثبت شركت فرصت وجود دارد كه نسبت به اخذ كد اقتصادي اقدام نمود ،اين كد شامل يك شماره اقتصادي 12 رقمي است كه به نوعي شناسه شركت در اداره دارايي مي باشد.

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت و اخذ كد اقتصادي:

1-رونوشت برابر با اصل مدارك شناسايي اعضاء
2-گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هيئت مديره و بازرسين
3-اقرارنامه مديران
4-برگه تعيين نام
5-تقاضانامه دو نسخه (در سهامي خاص اظهارنامه )
6-شركتنامه دو نسخه (در سهامي خاص اظهارنامه )
7-اساسنامه دو نسخه
8-صورتجلسه موسسين دو نسخه

نكته : در صورت مجوزي بودن ارائه مجوز مربوطه الزامي است .

مدارك مورد نياز براي اخذ كد اقتصادي :

1-اصل كليه مدارك ثبتي شركت
2-رونوشت برابر با اصل مدارك شناسايي هيئت مديره
3-گواهي امضاء از صاحبان امضاء
4-اجاره نامه رسمي به نام شركت
5-تكميل دفترچه متقاضيان تشكيل پرونده مالياتي
6-قبض تلفن از آدرس
7-مهر شركت
در بالا مدارك مورد نياز براي ثبت شركت و اخذ كد اقتصادي ذكر گرديد در ادامه انواع شركتهاي قابل ثبت در اداره ثبت شركتها را نام خواهيم برد :

انواع شركتهاي قابل ثبت در اداره ثبت شركتها عبارتند از:

1. ثبت شركت با مسئوليت محدود
2. ثبت شركت سهامي خاص
3. ثبت شركت تعاوني
4. ثبت موسسه
5. ثبت شركت تضامني
6. ثبت شركت نسبي
7. ثبت شركت مختلط سهامي
8. ثبت شركت مختلط غير سهامي
9. ثبت شركت سهامي عام
4 نوع اول جزء مهم ترين شركتها و اشخاص حقوقي مي باشند كه از اين 4 نوع 2 نوع با مسئوليت محدود و سهامي خاص بيشترين آمار ثبت شركت ها را به خود اختصاص مي دهند كه هريك از اين 2 نوع را به اختصار توضيح خواهيم داد .

ثبت شركت با مسئوليت محدود:

پركاربردترين و مهم ترين شركت هاي ثبت شده تا به حال را شركت هاي با مسئوليت محدود به خود اختصاص مي دهند اين نوع ثبت شركت با حداقل 2 نفر شريك قابل ثبت مي باشند و براي تغييراتي چون افزايش سرمايه ، نقل انتقال سهم الشركه ، ورود و خروج شريك و بسياري ديگر از تغييرات متداول بسيار ساده تر از ديگر شركتها مي باشند . دليل انتخاب نام اين نوع شركت كه با مسئوليت محدود مي باشد. اين است كه مسئوليت اين نوع شركتها به سرمايه آنها وابسته است وميزان تعهدات آنها به طرف قرارداد تا سقف سرمايه شركت مي باشد، پس هر چه سرمايه اين نوع ثبت شركتها بيشتر باشد اعتبار آنها بيشتر است لازم به ذكر است كه ميزان سرمايه اوليه انتخابي براي ثبت شركت با مسئوليت محدود نيازي به واريزي و يا الزاما دارا بودن اين مبلغ سرمايه ندارد و اقرار مديرعامل به دريافت اين مبلغ كفايت مي كند .

ثبت شركت سهامي خاص :

شركتهاي سهامي خاص براي ثبت شركت نياز به 3 نفر سهامدار (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند. سرمايه اين نوع ثبت شركت به صورت سهامي تقسيم بندي مي شود . و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه مي بايست حداقل يك سهم را دارا باشد. (در ضمن بازرسين نيز مي توانند خود جزو سهامداران باشند.) در ابتداي ثبت شركت سهامي خاص مي بايست 35 درصد از سرمايه اوليه اعلامي به حساب شركت در شرف تاسيس واريز گردد و تا زمان به ثبت رسيدن آن در حساب بلوكه شود ،ثبت نام شركت سهامي خاص با ثبت الكترونيكي دراداره ثبت شركتها و از طريق سامانه ثبت شركتها انجام شده و كارشناسان ثبت شركت پارسه در كمتر از 48 ساعت نام شركت شما را به ثبت خواهند رساند ، در شركتهاي سهامي خاص هيئت مديره و بازرسين توسط سهامداران انتخاب شده و هيئت مديره ي انتخاب شده مي بايست حتما حداقل يك سهم از سهام شركت را داشته باشند و فقط و فقط مديرعامل مي تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد. هيئت مديره مي بايست هر دو سال يكبار توسط صورتجلسات عادي ساليانه يا عادي و يا عادي بطور فوق العاده تمديد ويا تغيير يابند و بازرسين نيز بعد از هر سال مالي تمديد و يا تعويض گردند (انتخاب مجدد هئيت مديره و بازرسين براي چند دوره متوالي بلامانع است ). شركتهاي سهامي خاص از لحاظ اعتباري از شركتهاي مسئوليت محدود معتبرتر (با هرسرمايه اي) و از لحاظ اخذ وام و تسهيلات از بانكها وموسسات مالي از امتياز بالاتري برخوردارند. براي نقل و انتقال سهام در ثبت شركت سهامي خاص مي بايست به سازمان دارايي و امورمالياتي مراجعه و 4 درصد از مبلغ اسمي سهام منتقل شده پرداخت گردد.
كارشناسان و وكلاي پارسه افتخار دارند تا تمامي امور ثبتي مورد نظر شما را در كوتاهترين زمان ممكن به سرانجام برسانند.

 

جهت دريافت مشاوره رايگان حتي در محل شركت خودتان با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد:

شماره دفتر مركزي: 02122883230

شماره دفتر شعبه ونك: 9-02188205497ادامه مطلب
نوشته شده توسط ثبت پارسه | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۱:۲۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بزرگ ترین مرجع قالب وبلاگ طراحی سایت سیستم مدیریت آگهی